برنامه کارگاه‌ها

ردیف

نام کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

مدرس

امضاء شرکت کنندگان

۱

google scholar citation

اساتید و دانشجویان

۹۶/۱۲/۱۸

آقای دلخوش

اسامی دانشجویان 

۲

PubMed

دانشجویان

۹۷/۱/۲۸

آقای دلخوش

لیست شرکنندگان ۲ لیست شرکت کنندگان ۱

بانک‌های اطلاعاتی فارسی

دانشجویان

۹۷/۲/۱۷

آقای دلخوش

لیست امضا شده دانشجویان 

۴

نحوه جستجو در ProQuest

 

دانشجویان

 

۹۷/۱۰/۲

 

    آقای دلخوش

 

لیست امضا شده دانشجویان

۵

اجزا و ارکان مقاله

 

دانشجویان

 

۹۷/۲/۶

 

آقای قوامی‌زاده

 

لیست امضاشده دانشجویان 

۶

PubMed

 

دانشجویان

 

۹۸/۰۲/۰۵

    آقای دلخوش

 

لیست امضا شده دانشجویان

۶