ساعات کار کتابخانه دانشکده

ساعت کار
کتابخانه
شنبه تا چهارشنبه :  ساعت ۷:۳۰ الی  ۱۵:۳۰ و پنجشنبه‌ها: تعطیل 

    امانت: شنبه تا چهارشنبه :  ساعت ۷:۳۰ الی  ۱۵:۳۰ و پنجشنبه‌ها: تعطیل 

   مخزن: شنبه تا چهارشنبه :  ساعت ۷:۳۰ الی  ۱۵:۳۰ و پنجشنبه‌ها: تعطیل