آیین نامه عضویت و خدمات

 

مقدمه:

با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه، قانونمندی و یکپارچه سازی ارائه خدمات کتابخانه­ ای، استفاده بهینه از منابع موجود و اشاعه­ اطلاعات علوم پزشکی در دانشکده علوم پزشکی گراش، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی این آیین­ نامه را جهت اجرا به شرح زیر تنظیم نموده است:

 

فصل اول: مراجعان

ماده۱: کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی گراش برای استفاده اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان  تاسیس شده است که افراد مذکور می توانند با عضویت، از کتابها و دیگر منابع آن استفاده کنند.

 

فصل دوم: شرایط عضویت یا پذیرش عضو

ماده ۲: عضویت در کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی گراش منوط به احراز شرایط زیر است:
 

۲-۱ ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان

۲-۲ ارائه تصویر حکم کارگزینی یا کارت پرسنلی برای اعضای هیات علمی و کارکنان

**مشخصات افراد توسط کتابدار در نرم افزار کتابخانه وارد می شود. همچنین افراد می توانند درخواست عضویت خود را از فرم مربوطه به نشانی elib.gerums.ac.ir جهت تایید یا رد عضویت ارسال کنند.

 

تبصره : حق عضویت از سوی مسئول کتابخانه تعیین و ابلاغ میشود.

ماده : اعضای کتابخانه ملزم به رعایت ضوابط و شرایط کتابخانه هستند و در صورت عدم رعایت مقررات، مسئول کتابخانه می تواند عضویت فرد خاطی را لغو کند.

 

 

فصل سوم: مقررات و شرایط امانت کتاب

ماده ۶: عضو می تواند به کتابخانه مراجعه و با ارائه کارت عضویت کتابی را که طبق مقررات امانت دادنی باشد در مدت زمان معین، طبق شرایط زیر به امانت ببرد.

  1. ۶-۱ دانشجویان کارشناسی ۲ جلد کتاب به مدت ۱۰ روز.
  2. ۶-۲ دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۴ جلد کتاب به مدت ۲۰ روز.
  3. ۶-۳ اعضای هیات علمی ۵ جلد کتاب به مدت ۳۰ روز (تایک ترم تحصیلی).
  4. ۶-۴ کارکنان ۳ جلد کتاب به مدت ۱۰ روز.

 

تبصره۱: چنانچه کتابی مورد نیاز گروهی از استفاده کنندگان باشد، کتابخانه مجاز است مدت امانت را کمتر نماید.
تبصره۲: در صورتیکه کتابی امانت گرفته شده توسط سایر اعضاء در نوبت ذخیره نباشد، تمدید آن بلامانع است.
تبصره ۳: اعضاء می توانند برای دریافت کتاب در نوبت امانت (رزرو) قرار گیرند.

کتابخانه موظف است پس از دریافت کتاب مراتب را به متقاضی اطلاع دهد.

 

 

فصل چهارم: مقررات و شرایط دیرکرد کتاب

ماده۷: در صورتیکه عضو، کتاب امانتی را پس از پایان مهلت مقرر به کتابخانه تحویل ندهد برای هر روز تاخیر کتاب (۲۰۰ریال) جریمه دیکرد در مقابل صدور رسید از وی اخذ خواهد شد.

تبصره۱: تغییر در مبلغ جریمه دیر کرد از سوی مسئول کتابخانه تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره۲: در طول مدت عضویت، در صورتیکه عضو کتاب را با تاخیر به کتابخانه بازگرداند کتابخانه پس از ۲ بار تذکر شفاهی به ازای ۱۰ تا ۲۰ روز دیر کرد، با دستگاه پانچ یک سوراخ در کارت عضویت و به ازای ۲۰ تا ۳۰ روز تاخیر با دستگاه پانچ دو سوراخ در کارت عضویت، عضو ایجاد می کند ومطابق مقررات از عضو جریمه دیر کرد دریافت می کند، بنابراین اگر روی کارت عضو بیش از دو سوراخ به وسیله دستگاه پانچ ایجاد شود، موجب محرومیت در استفاده از کتابخانه به مدت ۶ ماه است.

 

 

فصل پنجم: وارد شدن خسارت به کتاب امانتی
 ماده۸: عدم استرداد کتابهای امانتی و یا خدشه دار ساختن کتاب عضو را مکلف به تهیه عین کتاب یا پرداختی بهای آن به قیمت روز که با صلاحدید مسئول کتابخانه تهیین میشود، میکند.
۸-۱ عضو در صورتیکه کتاب امانتی را گم کند با موضوع را حداکثر تا پایان مهلت مجاز دیر کرد شخصا" به آگاهی کتابخانه برساند و موظف به جبران خسارت است.
۸-۲ خارج ساختن هر نوع کتاب از کتابخانه بدون اجازه مسئولان کتابخانه موجب لغو کارت عضویت و محرومیت استفاده از کتابخانه به مدت ۱ ترم تحصیلی است.

 

 

 

فصل ششم : تسویه حساب اعضا
 ماده۱۱: کتابخانه برای تسویه حساب اعضا مطابق یکی از موارد زیر عمل میکند.

پس از بررسی حساب کاربری اعضا از طریق پنل مدیریتی نرم افزار کتابخانه توسط مسئول کتابخانه، در صورتی که لیست امانات خالی باشد و مشمول جریمه نباشد با اعضا تسویه حساب می گردد.

 

 

فصل هفتم : افراد غیر عضو

استفاده افراد خارج از دانشگاه جهت کارهای تحقیقی و پژوهشی با معرفی نامه از دستگاه یا موسسه مربوط و مسئولین دانشکده ها و یا معاونت پژوهشی دانشگاه و فقط در محل کتابخانه امکان پذیر است.

 

 

فصل هشتم : شرایط استفاده از کتابهای مرجع
 ماده 12: کتابهای مرجع فقط در درون کتابخانه و در سالن مرجع میتوان از آنها استفاده کرد و به امانت داده نمیشود.

 

این آیین نامه در 8 فصل در تاریخ 1401/04/01 تهیه و تنظیم گردید.