اطلاعات همکاران

 

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی گراش

آقای یعقوب دلخوش

سمت: رییس کتابخانه مرکزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری

پست الکترونیک : diglib@gerums.ac.ir

تلفن داخلی کتابخانه : ۲۹۱

 

خانم طاهره ستوده

سمت : مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی : کارشناسی کتابداری پزشکی

پست الکترونیک : centlib@gerums.ac.ir

تلفن داخلی کتابخانه : ۴۳۳