شیوه آدرس دهی در مقالات دانشکده علوم پزشکی گراش

 

 

دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش، ایران.

School of Nursing, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran.


دانشکده پیراپزشکی، دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش، ایران.

School of Paramedical, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran.


مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) گراش، دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش، ایران.

Gerash Amir-al-Momenin medical and educational center, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran.


شبکه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش، ایران.

Division of Health Center, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran.


مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش، ایران.

Cancer Research Center, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran.


مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش، ایران.

Cellular and Molecular Research Center, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran.


مرکز درمان ناباروری الزهرا(س) گراش – دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش، ایران.

Gerash Al-Zahra Fertility Center, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran.

 

 

اطلاعیه‌ها

آرشیو

کتابخانه مرکزی:تغییر ساعت کاری کتابخانه از روز 4 آبان

04 آبان 1401

کتابخانه مرکزی:مهلت بازگشت کتاب ها

18 تیر 1401

کتابخانه مرکزی:تمدید خودکار کتاب‌های امانتی

01 اسفند 1398

کتابخانه مرکزی:عودت کتاب‌های دردست امانت

25 دی 1398